Prijslijst, de Kleine Kapsalon

Knippen
Knippen
Knippen Heren
Knippen t/m 5 jaar
Knippen t/m 16 jaar

Knippen abonnement
Knippen abonnement 6 weken
Knippen abonnement 4 weken


€ 23,70
€ 21.50
€ 12.50
€ 19,50


10% korting
15% korting

 

Kleuren
Verven 1 kleur kort
Verven 2 kleuren kort
Coupe soleil kam


Kleuren abonnement
kleuren abonnement 6 weken
kleuren abonnement 4 weken


€ 44.30 
€ 56.15 
€ 36.0010 % korting
15 % korting

Permanent
Incl knippen/drogen
Deelpermanent 

Aanzet Permanent


€ 92.00
€ 82.50
€ 75,00

 

Stylen
Wassen/Föhnen
Wassen/Watergolf
Opsteken vanaf


€ 22.50
€ 22.50 
€ 33,50